Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Rozwój współpracy sieciowej związanej z produkcją bezpiecznej żywności w ramach klastra”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 
Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie oraz Fundacją Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu w Warszawie realizuje operację pt. Rozwój współpracy sieciowej związanej z produkcją bezpiecznej żywności w ramach klastra.
 
Celem operacji jest upowszechnienie wiedzy w zakresie funkcjonowania sieci kooperacji, w szczególności organizacji o charakterze klastrowym, a następnie identyfikacja możliwości współpracy i aktywizacja producentów żywności w ramach klastra, umożliwiająca podjęcie wspólnych inicjatyw i rozwiązań związanych z:
 
• dystrybucją produktów żywnościowych;
• budową marki produktów żywnościowych w ramach klastra.
 
Operacja przyczyni się do realizacji celów szczegółowych poprzez:
• zidentyfikowanie partnerów klastra z regionów, którzy mogliby podjąć współpracę w ramach klastra, w tym istniejących sieci oraz opracowanie potencjalnych obszarów i modeli współpracy podmiotów funkcjonujących w ramach łańcucha wartości bezpiecznej żywności;
• upowszechnienie wiedzy w zakresie funkcjonowania inicjatywy klastrowej- charakterystyki klastra, możliwości współdziałania i korzyści (seminaria), w tym networking;
• wypracowanie w sposób partycypacyjny – poprzez warsztaty interaktywne z udziałem członków/ potencjalnych członków klastra – propozycji rozwiązań i wspólnych przedsięwzięć do realizacji w ramach klastra bezpiecznej żywności w obszarach: - logistyki i dystrybucji produktów żywnościowych;
- budowania marki produktów żywnościowych klastra.
 
Grupą docelową operacji są:
Członkowie klastra Bezpieczna żywność oraz podmioty zrzeszone w Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego.
 
W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:
1. seminarium dla 30 uczestników
2. 3 warsztaty każdy dla 8-12 uczestników
3. analiza ,,Potencjalni partnerzy klastra ,,Bezpieczna Żywność”
 
Planowane rezultaty/wyniki operacji/efekty:
Formy realizacji operacji tj. przeprowadzenie seminarium pt. Współpraca w ramach klastra ,,Bezpieczna Żywność”, przeprowadzenie warsztatów dotyczących rozwiązań związanych z dystrybucją produktów żywnościowych oraz budowa marki produktów żywnościowych w ramach klastra oraz opracowanie analizy nt. ,,Potencjalni partnerzy klastra ,,Bezpieczna Żywność, przyczynią się do nawiązania i zacieśnienia współpracy producentów żywności w ramach klastra oraz do podejmowania wspólnych przedsięwzięć przez członków klastra w oparciu o rozwiązania opracowywane wspólnie przez członków klastra.