Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Sprawozdania z walnego zgromadzenia

Warszawa, 12 czerwca 2019

 1. Walne Zgromadzenie Izby otworzyła Izabella Byszewska, Prezes Zarządu Izby.
 2. W Walnym Zgromadzeniu wzięli udział 34 członków oraz przedstawiono 56 pełnomocnictw.
  1. Na wniosek obecnej na Walnym Zgromadzeniu mecenas Lidii Zareckiej odrzucone zostały dwa pełnomocnictwa wystawione przez Danutę Charytoniuk i Dariusza Macinowskiego z powodu niespełnienia warunków prawnych (tekst w mailu, a nie na obowiązującym druku).
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Sprawozdawczo-Wyborczego Izby. Przewodniczącym obrad został jednogłośnie wybrany Jan Lisiecki, Przewodniczący Rady Izby; Sekretarzem – Grażyna Kurpińska, Pełnomocnik Zarządu PIPRiL.
  3. Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli „Porządek obrad”.
  4. Zebrani wybrali członków Komisji Mandatowo-Wyborczej. Zostali nimi:

1)    Joanna Karwacka

2)    Karolina Stańska

3)    Dariusz Szpakowski – przewodniczący.

            Wybrani zostali członkowie Komisji Uchwał i Wniosków:

1)    Marcin Bielec

2)    Stefan Słociński

3)    Maciej Sokalski.

 1. Stwierdzono prawomocności Walnego Zgromadzenia Izby przez Przewodniczącego Komisji Mandatowej.
  1. Izabella Byszewska, Prezes Zarządu Izby, wygłosiła sprawozdanie Zarządu z działalności Izby za okres 1.01. 2018 – 31.12.2018 r. (załącznik 1)
  2. Jan Zwoliński, Wiceprezes Zarządu Izby, poinformował o aktualnym stanie systemu „Jakość Tradycja”. (załącznik 2)
  3. Sprawozdanie Rady Izby wygłosił Jan Lisiecki, Przewodniczący Rady Izby (załącznik 3) oraz przedstawił protokół z posiedzenia Komisji Finansowej PIPRiL. (załącznik 4)
  4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego w imieniu Elżbiety Olszańskiej Wiceprzewodnicząca Sądu Koleżeńskiego, odczytała Halina Dobrowolska, członek Rady Izby. (załącznik 5)
  5. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały (załączniki 6,7,8,9) przygotowane przez Komisję Uchwał i Wniosków o przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium:

1)    Zarządowi,

2)    Radzie Izby

3)    Sądowi Koleżeńskiemu

4)    przyjęcie protokołu Komisji Finansowej

 1.  Przewodniczący Komisji Mandatowo-Wyborczej przedstawił zasady – zgodne z obowiązującym Statutem Izby – wyboru:

1)    Prezesa Zarządu,

2)    Rady Izby,

3)    Sądu Koleżeńskiego.

 1. Zgłoszona została jedna kandydatura na Prezesa Zarządu PIPRiL – dotychczasowej Prezes Izabelli Byszewskiej.
 2. Zgromadzeni członkowie PIPRiL oraz pełnomocnicy w tajnym głosowaniu

stosunkiem głosów 84 za i 6 wstrzymujących się

wybrali Prezesa Zarządu Izabellę Byszewską.

 1. Do Rady Izby zgłoszono kandydatów:

1)    Jaszczowski Ryszard – Zachodniopomorskie

2)    Bednarski Aleksander – Małopolska

3)    Olkowski Andrzej – Warmińsko-Mazurskie

4)    Ślusarczyk Czesław – Śląskie

5)    Lisiecki Jan – Łódzkie

6)    Bielec Marcin – Podlaskie

7)    Wiatr Grażyna – Łódzkie

Oddział Wielkopolski:

1)    Prządek Małgorzata

2)    Idzikowska Agnieszka

3)    Słociński Stefan

4)    Just Marcin

5)    Nyćkowiak Marek

Oddział Świętokrzyski:

1)    Borkowska Grażyna

2)    Dobrowolska Halina Bożena

Oddział Mazowiecki:

1)    Radzikowski Wojciech

2)    Kesler Franciszek

3)    Stelmach Barbara

4)    Retkowska Bogusława

Oddział Lubelski:

1)    Wioletta Wilkos

2)    Ludwika Chamera

 1. Każdy z kandydatów przedstawił się i wyraził zgodę na kandydowanie.
 2. W tajnym głosowaniu wybrano 16 członków do Rady Izby głosami:
  1. Borkowska Grażyna, Oddz. Świętokrzyski – 87
  2. Dobrowolska Halina Bożena, Oddz. Świętokrzyski – 83
  3. Just Marcin, Oddz. Wielkopolski – 80
  4. Wilkos Wioletta, Oddz. Lubelski – 77
  5. Bielec Marcin, Podlaskie – 76
  6. Lisiecki Jan, Łódzkie – 74
  7. Chamera Ludwika, Oddz. Lubelski – 73
  8. Kesler Franciszek, Oddz. Mazowiecki – 73
  9. Ślusarczyk Czesław, Śląskie – 72
  10. Jaszczowski Ryszard, Zachodniopomorskie – 70 głosów
  11. Stelmach Barbara, Oddz. Mazowiecki – 70
  12. Wiatr Grażyna, Łódzkie – 69
  13. Bednarski Aleksander, Małopolskie – 68 głosów
  14. Prządek Małgorzata, Oddz. Wielkopolski – 66
  15. Idzikowska Agnieszka, Oddz. Wielkopolski – 64
  16. Olkowski Andrzej, Warmińsko-Mazurskie – 63
  17. Spośród zgłoszonych kandydatów do Rady Izby w tajnym głosowaniu nie wybrano:

1)    Słociński Stefan – 62

2)    Radzikowski Wojciech – 52

3)    Retkowska Bogusława – 48

4)    Nyćkowiak Marek – 43

 1. Do Sądu Koleżeńskiego zgłoszono trzy kandydatury – przedstawiły się i wyraziły zgodę na kandydowanie:

Dorotę Kowalewską

Karola Majewskiego

Jolantę Pecio

 1. Wszystkie osoby otrzymały po 87 głosów w tajnym głosowaniu i zostały członkami Sądu Koleżeńskiego PIPRiL.
 2. Przewodniczący Komisji Mandatowo-Wyborczej, Dariusz Szpakowski, przedstawił wyniki wyborów. (załącznik 10)
 3. Na tym Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PIPRiL zostało zakończone.
 4. Na inny termin zostały przełożone kolejne punkty porządku obrad: Przyjęcie nowego statutu Izby, Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Izby, Informacja o działaniach w 2019 r. pracy Oddziałów, dyskusja.