Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Sprawozdanie z konferencji projekt KSOW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wspólnie z partnerami projektu tj.  Powiatem Myszkowskim, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania realizowała w ramach operacji „Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem” konferencję  pn. Produkt  lokalny i turystyczny jako stymulant przedsiębiorczości i rozwoju obszarów wiejskich” w dniach 22-23.09.2023 roku w Hotelu Mercure Vestil***
w Piotrkowie Trybunalskim. W konferencji wzięło udział  100 uczestników- po 25 osób z terenu województwa lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego oraz śląskiego.  

Główny cel operacji  tj. upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich w związku z uczestnictwem w projekcie zarówno :

 • rolników
 • producentów produktów lokalnych i tradycyjnych,
 • przedstawicieli obiektów gastronomicznych/hotelowych oraz firm cateringowych,
 • przedstawicieli zagród tematycznych oraz obiektów kultury,
 • przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych,
 • przedstawicieli szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych,
 • przedstawicieli organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD,
 • przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego
 • przedstawicieli samorządów
 • oraz organizacji branżowych zrzeszających producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, reprezentujących branże turystyczną z czterech województw tj. województwa lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego został zrealizowany poprzez wzrost wiedzy w zakresie objętym projektem co przełoży się na współpracę na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w tym docelowo może sprzyjać tworzeniu inicjatyw opartych na lokalnych zasobach.  

 

Podczas konferencji zostały zrealizowane następujące zagadnienia:

 • Dobre praktyki we wdrażaniu zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich- przykłady dotyczące III filarów zrównoważonej turystyki: gospodarczego, społecznego i środowiskowego tzw. zielone umiejętności
 • Nowe trendy w turystyce na obszarach wiejskich- przykłady dobrych praktyk
 • Turystyka kulinarna szansą dla rozwoju obszarów wiejskich
 • Produkt tradycyjny i lokalny -strategiczny element w budowie oferty turystycznej na obszarach wiejskich
 • Kreacja i zarządzanie marką produktu lokalnego
 • Imprezy promocyjne jako skuteczne narzędzie promocji regionu, pomysł, organizacja i marketing
 • Panel ekspercki- Problemy i perspektywy rozwoju turystyki jako stymulanta przedsiębiorczości i rozwoju obszarów wiejskich

Konferencja uwzględniała zarówno część wykładową jak i warsztatową aby  poprzez upowszechnienie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich opartych na bogactwie kulinarnym rozwijać je na obszarach objętych projektem. Uczestnicy brali aktywny udział  i podejmowali dyskusję  w zakresie prowadzonych prelekcji.

Bezpośrednim efektem operacji było podniesienie wiedzy u 100 uczestników konferencji nt. stymulantów przedsiębiorczości i rozwoju obszarów wiejskich która wpływa na konkurencyjność obszarów wiejskich i wspiera rozwój lokalnej gospodarki. Realizacja operacji w wymiarze długookresowym może przyczynić się do zwiększenia ilości szlaków kulinarnych w Polsce bazujących na zasobach lokalnych i będących narzędziem promocji dziedzictwa kulturowego i kulinarnego na obszarach wiejskich.

Każdy z uczestników był nieocenionym  źródłem wiedzy  i umiejętności, który w połączeniu z celem projektu i wyborem formy realizacji  daje możliwość dalszego rozwoju i wsparcia podobnych inicjatyw na terenie kraju a w  szczególności na terenie objętym projektem tj.  woj. lubelskie, woj. mazowieckie, woj. lubuskie oraz woj. śląskie.

 

Odwiedź portal KSOW www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich