Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Władze

Izabella Byszewska - prezes Zarządu

Dziennikarka, koordynator i trener projektów inspirujących zrównoważony rozwój lokalny oraz partnerstwo inicjatyw społecznych na wsi. Animatorka szkoleń dla kobiet z obszarów wiejskich dotyczących małej przedsiębiorczości i aktywności lokalnej.

Od 2000 roku zajmuje się dokumentacją i promocją polskiego dziedzictwa kulinarnego, w tym produktów lokalnych oraz działaniami na rzecz budowy rynku żywności najwyższej jakości, regionalnej i tradycyjnej a także na rzecz zachowania różnorodności biologicznej w rolnictwie i ochrony starych odmian roślin i rodzimych ras zwierząt.

Współzałożycielka Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, członek Kapituły znaku „Jakość, Tradycja”, opracowanego przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związek Województw Polskich, certyfikującego żywność naturalną i tradycyjną.

Pomysłodawca i przewodnicząca Kapituły konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz koordynator tego projektu. Współtwórca stałych ekspozycji i zdarzeń, promujących produkty regionalne i lokalne.

Dariusz Goszczyński - członek Zarządu

przez ponad 13 lat był odpowiedzialny w polskim Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wdrożenie i rozwój polityki jakości żywności UE w tym rejestracji i ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych jako Chronione Nazwy Pochodzenia (CHNP), Oznaczenia Geograficzne CHOG), Gwarantowane Tradycyjne Specjalności (GTS). Wykształcenie zdobywał w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz podczas studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczył jako wykładowca w wielu seminariach i szkoleniach. Ukończył kurs dla audytorów zorganizowany przez Biuro Żywności i Weterynarii KE w zakresie systemu certyfikacji i kontroli systemów jakości żywności w UE, w szczególności oznaczeń geograficznych i rolnictwa ekologicznego.

Ma doświadczenie zarówno w zakresie zbliżania ustawodawstwa krajowego do wymogów UE, jak i udziału w wielu projektach międzynarodowych. We współpracy z Komisją Europejską nadzorował rejestrację ponad 40 wniosków dotyczących produktów regionalnych i tradycyjnych złożonych przez Polskę. Przygotował i wdrożył liczne działania mające na celu rozwój rynku produktów wysokiej jakości, w szczególności kampanie promocyjne współfinansowane przez Komisję Europejską.

Jako międzynarodowy ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, współpracuje z wieloma krajami w zakresie wdrażania i rozwoju systemów jakości żywności (CHNP, CHOG, GTS), norm handlowych i polityki promocyjnej.

Obecnie pełni również funkcję Dyrektora Generalnego Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej oraz Wiceprezesa Fundacji Original. Jest członkiem Zarządu PIPRiL oraz Sekretarzem Kapituły Znaku Jakościowego  „Jakość Tradycja”.

 

Dominik Orłowski - członek Zarządu

doktor nauk rolniczych SGGW w Warszawie w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka, pierwsza osoba w Polsce, która napisała dysertację doktorską o polskich kuchniach regionalnych i możliwościach ich wykorzystania w turystyce kulinarnej na obszarach wiejskich. Specjalista d/s dziedzictwa kulinarnego i turystyki kulinarnej, co skutkuje byciem jurorem w konkursach gastronomicznych, w których biorą udział Koła Gospodyń Wiejskich, właściciele gospodarstw agroturystycznych, lokalni producenci żywności tradycyjnej itp. Ekspert w projektach branżowych z zakresu regionalnego i narodowego dziedzictwa kulinarnego i turystyki kulinarnej, a także prelegent na międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencjach i seminariach w zakresie dziedzictwa kulinarnego oraz turystyki kulinarnej.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej (PSTK), Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce (SMNWP) oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – sekcja antropologii jedzenia (PTL); autor i współautor ponad 140 artykułów naukowych, opracowań i rozdziałów opublikowanych w monografiach oraz czasopismach naukowych dotyczących dziedzictwa kulinarnego ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw i uwarunkowań rozwoju turystyki kulinarnej. Współautor pionierskiej publikacji na krajowym rynku wydawniczym – Turystyka kulinarna.

 

Członek Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, gdzie na łamach czasopisma ,,Smak i Tradycja” – ukazuje czytelnikom rozmaite aspekty polskiego dziedzictwa kulinarnego (historia kuchni regionalnej, specyfika upraw rozmaitych roślin i hodowli zwierząt, przetwórstwo surowców spożywczych, nauka przygotowywania potraw regionalnych w miejscach prezentujących kulturę ludową). Propaguje produkty i potrawy regionalne i tradycyjne. Juror i członek Kapituły Krajowej Konkursu ”Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”.

RADA IZBY

Aleksander Bednarski– Przewodniczący

CZŁONKOWIE RADY

Marcin Bielec, Grażyna Borkowska, Ludwika Chamera, Halina Dobrowolska, Agnieszka Idzikowska, Ryszard Jaszczowski, Marcin Just, Franciszek Kesler, Jan Lisiecki, Andrzej Olkowski, Małgorzata Prządak, Barbara Stelmach, Czesław Ślusarczyk,  Grażyna Wiatr, Wioletta Wilkos – Sekretarz.

SĄD KOLEŻEŃSKI

Dorota Kowalewska, Karol Majewski, Joanna Pecio.

Rada Izby:

Aleksander Bednarski– Przewodniczący