Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

PIPRiL

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego jest organizacją zrzeszającą producentów. To organizacja, której rolą jest zbudować wspólnie z administracją rządową i samorządową polski system dla produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych na wzór krajów Unii. W państwach europejskich systemy jakości i ochrony produktów tradycyjnych i regionalnych były zawsze tworzone głównie przez producentów i sprzedawców lub organizacje je reprezentujące.

Wśród najważniejszych zadań stojących przed tą organizacją należy wymienić konieczność dotarcia do świadomości, producentów żywności, przetwórców, instytucji kontrolnych, samorządów, konsumentów, jednym słowem do świadomości społecznej o roli produktów tradycyjnych i regionalnych jaką odgrywają one na rynku europejskim i powinny odgrywać w Polsce w eksporcie i na rynku wewnętrznym.

Izba powinna brać czynny udział w identyfikacji produktów których istnienia powszechnie się nie dostrzega mino, że są one zgodnie z wielowiekową tradycją wytwarzania, na przykład na potrzeby gospodarstw domowych, a nie są produkowane i sprzedawane na większą skalę przez co nie mają znaczenia gospodarczego.

Produkty tradycyjne i regionalne funkcjonują w krajach unijnych jako specjalna i gwarantowana jakość i są własnością ogólno-społeczną na poziomie lokalnym lub regionalnym. Własnością społeczną w znaczeniu otwartą dla każdego kto spełnia postawione przez samych producentów a często i handlowców wymogi, którzy jednocześnie deklarują chęć poddania się dobrowolnej kontroli zapisanej przez nich samych w opisie produktu. Własności społecznej gdyż produkt opiera się na historii, tradycji, czy specyfice miejsca, która jest własnością lokalną czy regionalną i jako taka nie może być przywłaszczona przez nikogo. Nie ma więc system produktów tradycyjnych regionalnych nic wspólnego z patentami, to system ochrony specyficznej jakości i marki.

Wymaga on samo organizacji producentów w grupy kolektywnego działania w dobrze pojętym interesie własnym. Myślenia kategoriami regionu i produktu terytorialnego. Upowszechnianie wiedzy o tych produktach w polskim społeczeństwie, wśród potencjalnych producentów jak i konsumentów, jednostek i urzędów kontrolnych to ogromnie ważna rola samorządu gospodarczego.

Polska posiada ogromne potencjalne możliwości wytwarzania takich produktów ze względu na tradycyjne rolnictwo, rodzinne gospodarstwa rolne, dużą ilość siły roboczej na obszarach wiejskich, czyste środowisko naturalne i ogromne bogate, zróżnicowane dziedzictwo kulturowe.

Przeszkody to brak tradycji wytwarzania przez rolnika produktu w miejsce surowca. Brak tradycji sprzedaży bezpośredniej rynkowych produktów wysoko przetwarzanych na dużą skale. Brak firm zakładanych przez producentów rolnych w celu przetwarzania w tradycyjny sposób surowca przez nich produkowanego. Pozwala to zachować jego unikalne walory i zatrzymywać należny zysk, przez eliminacje pośredników. Gwarantujący to pokrycie większych kosztów wytwarzania i satysfakcjonującą dochodowość produkcji żywności. Działania zmierzające do zmiany obecnej sytuacji na bliższą rozwiązań funkcjonujących w innych krajach europejskich to podstawowe zadanie powstałego samorządu gospodarczego zrzeszającego zarówno tych którzy takie produkty już wytwarzają jak i tych którzy dopiero się do tego przygotowują.